Stroji

Program  STROJI - rešitev za prezaposlenega vzdrževalca

Program ‘Stroji’ je namenjen nadzoru vzdrževanja strojev, naprav, prostorov, objektov,… v podjetjih katerekoli dejavnosti.

Splošne koristi programa za nadzor vzdrževanja za uporabnika in podjetje:

 • prihranek časa: po nekaj začetne priprave in uvajanja je kasneje delo s programom hitrejše kot ročno delo ali uporaba nespecializiranih programov.
 • zmanjšanje stroškov: program omogoča optimizacijo zalog rezervnih delov, zato denar ni vezan v zalogah ali nasprotno, rezervnih delov ne zmanjka takrat, ko bi jih potrebovali.
 • baza znanja: v program lahko vpisujete tudi dokumentacijo, napotke, opombe, navodila za izvajanje operacij, tako da so ti podatki dostopni vsem uporabnikom enako – znanje ni razdeljeno med posamezne vzdrževalce
 • podpora drugim procesom v podjetju (ISO, HACCP, … )
 • pregledi, poročila, statistika

Kratek opis funkcij programa: 

 • Šifranti kategorij za posamezne elemente programa: vrste nalogov, vrste posegov, vrste naprav, vrste rezervnih delov, vrste okvar, vrste dokumentacije,…
 • Šifrant sredstev, ki se vzdržujejo (stroji, naprave, objekti, vozila prostori,…, s podatki:
  • splošni podatki: oznaka, naziv, dobavitelj, leto izdelave,…
  • rezervni deli, ki pripadajo napravi
  • dokumentacija, ki pripada napravi
  • popisi za popisovanje stanja naprave (obratovalne ure, prevoženi kilometri,…)
  • predpripravljeni nalogi za napravo (preventiva)
  • pregled porabe materiala in dela za napravo
  • pregled okvar na napravi
 • Šifrant rezervnih delov s podatki
  • splošni podatki: oznaka, naziv, enota mere, proizvajalec, dobavitelj, dobavni rok,…
  • naprave, za katere se uporablja
  • ključni rezervni deli za posamezne naprave
  • alternativni rezervni deli
  • pregled porabe v časovnem obdobju
  • dokumentacija, ki pripada rezervnemu delu
 • Drugi šifranti
  • osebe – izvajalci vzdrževanja: notranje, zunanje vzdrževanje; s kontaktnimi podatki
  • firme: dobavitelji, proizvajalci, izvajalci storitev; s kontaktnimi podatki
  • stroškovna mesta in skladišča
 • Pregledno vstopno okno plana nalogov, ki enostavno prikaže trenutno stanje nalogov po številu in statusu izvajanja za obdobje enega meseca
 • Delovni nalogi za vzdrževanje s podatki:
  • oznaka, naziv, vrsta, stroškovno mesto, naprava
  • status izvajanja s podatki kdo in kdaj je spremenil status izvajanja; razpis, izdaja, izvajanje, zaključek delovnega naloga
  • seznam okvar
  • opis in poročilo
  • izvedeni posegi s porabo materiala in dela
  • dokumenti in slike
 • Predloge nalogov: vnaprej pripravljeni delovni nalog, vključno s posegi in porabo materiala in dela. Določi se jim lahko perioda avtomatskega odpiranja v plan za namene preventivnega vzdrževanja. Perioda je lahko enkratni datum, letni datum, dnevi v mesecu, dnevi v tednu, ali glede na stanje iz popisa.
 • Modul za nadzor dokumentacije omogoča vodenje dokumentacije za večino elementov programa, kot so naprave, rezervni deli, nalogi, osebe, okvare, …, npr. navodila za uporabo, tehnična navodila, certifikati, … Dokumenti so dostopni glede na tip dokumenta, glede na to, kje se nahaja (datoteka na disku računalnika, CD ali tiskani dokument v omari) in tudi glede na število izvodov: npr. ena tiskana kopija dokumenta je pri stroju, ena pri vzdrževalcu in ena kopija na CD-ju v arhivu. Dokumenti v elektronski obliki se lahko odpirajo direktno iz programa.
 • Slike: v program lahko vstavljate lastne slike (digitalne fotografije) za dokumentacijo in arhiviranje za osnovna sredstva, rezervne dele, delovne naloge, posege, okvare,…
 • Popisi: program omogoča pripravo obrazcev za izvajanje popisov, npr. obratovalnih časov, prevoženih kilometrov,.., na osnovi katerih se lahko avtomatsko aktivirajo nalogi za preventivno vzdrževanje, npr. za zamenjavo delov, tehnični pregled,…
 • Popisi so lahko ročni z vnašanjem v program, lahko se uvozijo iz zunanjih datotek (Excel) ali pa se zajemajo avtomatsko preko dodatnih modulov, vgrajenih v program.
 • Vodenje skladiščnega poslovanja za skladišče rezervnih delov: izdaja, prevzem, vračilo blaga, inventura, pregled zaloge po količini in povprečni ceni.
 • Pregledi in statistika: poraba materiala in delovnega časa za časovno obdobje po strojih ali po stroškovnih mestih ločeno po kriterijih preventivno / kurativno vzdrževanje ali notranje / zunanje vzdrževanje.
 • Prijava in obdelava okvar:
  • poseben poenostavljen program za prijavo okvar, lahko tudi preko interneta
  • evidenca okvar s podatki o napravi, prijavitelju, času prijave, času nastanka okvare, vrsti okvare, kdo in kdaj je zaključil okvaro,…
  • odpiranje delovnega naloga iz okvare
  • evidenca zastojev na opremi
 • Kontrolne točke: program omogoča za vsako napravo definiranje kontrolnih točk, ki jih je treba periodično preverjati. Pripravijo se lahko obrazci za izvajanje pregledov in vnos rezultatov. Rezultat pregleda kontrolne točke je lahko nek merilni podatek ali samo status ‘v redu’ ali ‘ni v redu’ z obveznim vpisom pomanjkljivosti ali predlogom za odpravo.
 • Obratovalna dovoljenja

    Modul za spremljanje in arhiviranje obratovalnih dovoljenj za naprave vključno z zapisniki in rezultati pregledov pooblaščenih podjetij.

 • Merila

    Modul za upravljanje z merili v podjetju:

  • šifrant meril
  • planiranje pregledov meril
  • postopki za preglede za posamezna merila
  • zahteve in naročila za preglede
  • izvedeni pregledi z rezultati
 • Specializirani moduli, ki omogočajo prilagoditev programa specifičnim vrstam uporabnikov:
  • povezava z GIS sistemi; za komunalna podjetja
  • HACCP; za podjetja živilske industrije, npr. pekarne
  • priprava dokumentacije za zavarovalnice (strojelomi,…)
  • povezava s poslovnim informacijskim sistemom v podjetju
  • avtomatski zajem stanja naprav, npr. obratovalnih ur, iz drugih sistemov v podjetju

 

Program stalno razvijamo v dve smeri:

 • dodajanje novih splošno uporabnih funkcij in specializiranih modulov za posamezne skupine uporabnikov
 • enostavnejše uporabe, bližnjic in delne uporabe programa za uporabnike, ki ne potrebujejo vsega, kar program omogoča oz. želijo začeti z omejeno funkcionalnostjo in kasneje širiti uporabo programa.

Zato so nam dobrodošle vse pripombe in ideje za izboljšave. Vprašajte nas, predlagajte nam svoje ideje !